ชมรมศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก

ความเป็นมา

ชมรมศิษย์เก่าช่างจักรกลหนักก่อกำเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนักโดยร่วมกันจัดงานเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางแผนกวิชาช่างจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา

ในการสัมมนานั้นได้การลงทะเบียน การพบปะกันของพี่น้องชาวช่างจักรกลหนัก ชมกิจกรรมความเป็นมาของช่างจักรกลหนัก และเมื่อถึงเวลาเปิดการเสวนา ได้มีการหยิบยกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากับโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนักถึงการรับน้องที่กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลว่าเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งในวันนั้นเองได้มีข้อสรุปที่ว่าควรจะได้มีการจัดตั้ง “ชมรมศิษย์เก่าจักรกลหนัก” เพื่อให้เห็นถึงความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ของชาวช่างจักรกลหนัก พร้อมกันนี้ได้มีการคัดเลือกประธานชมรมฯ และคณะทำงานขึ้น โดยประธานชมรมคนแรก คือ  ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ จิตรอุทัย กน.รุ่นที่ 4

ทำเนียบประธานชมรมศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก

1.นายชัยวัฒน์ จิตรอุทัย กน.รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2552

2.นายเกษม วัฒนาศรานนท์ กน.รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553 – 2555

3.นายธีระศักดิ์ วิศวะวาธิน กน.รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2556 – 2558

4.นายศุภวุฒิ แน่นหนา กน.รุ่นที่ 13 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปสป็อกเก็ตรถแทรคเตอร์ สีเหลือง ภายในมีรูปรถแทรกเตอร์พร้อมด้วยข้อความกำกับซึ่งสื่อความหมายดังนี้

  • Since 2007 หมายถึง ปีที่เริ่มก่อตั้ง ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2550
  • H E T หมายถึง ตัวอักษรย่อ Heavy Equipment Technology
  • KORAT CAMPUS หมายถึง สถานศึกษาแห่งโคราช
  • HEAVY ALUMNUS หมายถึง ศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก
Join Our Team
Team-Wiwat-1

รศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2544 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดปทุมธานี 2534 (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทักษะ...

Team-Kitti-2

อาจารย์กิตติ แก้วชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2552 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทักษะ/ความชำนาญพิเศษ 1) เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel...

Team-Teera-1

อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ประวัติการศึกษา 2556 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2551 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ 1) กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanical:...

Team-apiwat-1

อาจารย์อภิวัฒน์ เพชรวงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2558 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2549 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ...