“สาขาวิชานี้ในต่างประเทศเปิดสอนอย่างมากมาย แต่ในประเทศไทยนับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนเน้นปฏิบัติอย่างแท้จริง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  อภิสิทธิ์ภิญโญ, อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร


ปรัชญา ความสำคัญ ของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนักในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถบด รถเกรด รถยก หรือเครื่องจักรกลหนักในงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและอุปกรณ์ไฮโดรลิกส์ต่างๆ ซึ่งมีปรัชญา ความสำคัญ คือ

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อผลิตวิศวกรด้านเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน มีความสามารถในการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน
  • เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
Join Our Team
Team-Wiwat-1

รศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2544 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดปทุมธานี 2534 (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทักษะ...

Team-Kitti-2

อาจารย์กิตติ แก้วชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2552 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทักษะ/ความชำนาญพิเศษ 1) เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel...

Team-Teera-1

อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ประวัติการศึกษา 2556 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2551 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ 1) กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanical:...

Team-apiwat-1

อาจารย์อภิวัฒน์ เพชรวงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2558 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2549 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ...