Team-apiwat-1

อาจารย์อภิวัฒน์ เพชรวงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

 • 2558 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 • 2549 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ

1) ระบบเครื่องล่างจักรกลหนัก (Undercarriage of Heavy Equipment)
2) ระบบส่งกำลังเครื่องจักรกลหนัก (Power Train of Heavy Equipment)
3) ระบบเบรกและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก (Brake and Steering System of Heavy Equipment)
4) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Equipment Electricity and Electronics)
5) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)

ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.1.1 ตำรา

 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมปรับอากาศสำหรับรถเครื่องจักรกลหนัก.นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องล่างเครื่องจักรกลหนัก.นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาปั้นจั่น.นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

2.1.2 หนังสือ

2.1.3 บทความทางวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย

2.2.1 ระดับชาติ

 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์. (2559). วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอากาศ ภายในห้องโดยสารสำหรับรถขุดไฮดรอลิคที่ใช้ในงานอุโมงค์. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (Submitted)
 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์, วิษณุ ของสันเทียะ, และ บัณฑิต กฤตาคม. (2556). การพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยใช้การผสมระหว่างวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดชนิดโลหะร่วมกับเซลามิกส์เม็ดกลม. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4.
 • อภิวัฒน์ เพชรวงศ์, วิษณุ ของสันเทียะ, และ บัณฑิต กฤตาคม. (2556). การพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยใช้การผสมระหว่างวัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดชนิดโลหะร่วมกับเซลามิกส์เม็ดกลม. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6.

2.2.2 ระดับนานาชาติ

2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

 • วิทยากร โครงการ “อบรมการขับรถขุดให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา”
  ระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 1”
  ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 2”
  ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 3”
  ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 4”
  ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลและระบบราง”
  ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Other Members