Team-Kitti-2

อาจารย์กิตติ แก้วชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

 • 2552 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2538 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ทักษะ/ความชำนาญพิเศษ

1) เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel engine of heavy equipment)
2) ระบบฉีดเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (Fuel injection system for Heavy Equipment)
3) ระบบไฮโดรลิกเครื่องจักรกลหนัก (Hydraulic System of Heavy Equipment)
4) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Equipment Electricity and Electronics)

ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง
2.1.1 ตำรา

 • กิตติ แก้วชาติ. (2557). คู่มืองานทดลองเครื่องกล 1, 2. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

2.1.2 หนังสือ

2.1.3 บทความทางวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย
2.2.1 ระดับชาติ

2.2.2 ระดับนานาชาติ

 • Kitti Kaewchat, Bundit Kritacom. (2014). Influence of Swirling Angle of Premixed-Air Port on the Gas Turbine Combustor. The 6th Rajamangala University of Technology International Conference on Technology and Innovation towards ASEAN, Rajamangala University of  Technology Suvanabhumi Phranakhon Si Ayutthaya Thailand.

2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

 • วิทยากร โครงการ “อบรมการขับรถขุดให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา” อบรมให้กับพนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 1” อบรมให้กับพนักงาน บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 2” อบรมให้กับพนักงาน บริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “บริการวิชาการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแก่บริษัทสงวนวงษ์ จำกัด” เรื่องการใช้ การบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกลหนักที่ถูกต้องและปลอดดภัย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา อบรมให้กับพนักงานบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด จำนวน 30 คน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 3” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 4” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลและระบบราง” อบรมให้กับข้าราชการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • เป็นที่ปรึกษาด้านเครื่องจักรกลหนัก สุโขทัยคอนกรีตอัดแรง จำกัด อ.เมือง จ.สุโขทัย ปี พ.ศ. 2527-2535
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก หจก. อรุณสวัสดิ์ บริการ อ.เมือง จ.สุโขทัย ปี พ.ศ. 2527-2535
 • ทำงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก อู่ประดิษฐ์การช่าง อ.เมือง จ.สุโขทัย ปี พ.ศ. 2527-2535

 

Other Members