Team-Wiwat-1

รศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

2544 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2546 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดปทุมธานี

2534 (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ

1) ระบบเครื่องล่างจักรกลหนัก (Undercarriage of Heavy Equipment)

2) ระบบส่งกำลังเครื่องจักรกลหนัก (Power Train of Heavy Equipment)

3) ระบบเบรคและบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลหนัก (Brake and Steering System of Heavy Equipment)

4) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Equipment Electricity and Electronics)

ผลงานทางวิชาการ

2.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

2.1.1 ตำรา

 • วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2558). เอกสารประกอบการสอนการสั่นสะเทือนเชิงกล. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
 • วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2558). เอกสารคำสอนกลศาสตร์วัสดุ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

2.1.2 หนังสือ

 • วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2549). เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม. กรุงเทพฯ: ไอเดียซอร์ฟแวร์เทคโนโลยี.
 • วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2559). วิศวกรรมความปลอดภัย. นครราชสีมา: แพนด้าเลิร์นนิ่งบุ๊ค.

2.1.3 บทความทางวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย

2.2.1 ระดับชาติ

 • ศรีสวรรค์ ทองดี, วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, ไมตรี พลสงคราม, และ ปรีชา ขันติโกมล. (2558) . การผลิตถ่านไม้ยูคาลิปตัสด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ในเตาแบบแก๊สหมุนวนปิด. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29.
 • ปรีชา ขันติโกมล, สมภพ ญาติฉิมพลี, ไมตรี พลสงคราม, และ วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2557). การศึกษาเชิงทดลองคลื่นความดันหนึ่งลูกในระบบท่อกรณีติดตั้งหม้อพักชนิดสะท้อนเสียง. วารสารวิจัยและฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2.
 • อาทิตย์ แสงโสภา, ติณกร ภูวดิน, วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ, ไมตรี พลสงคราม และ ปรีชา ขันติโกมล, การศึกษาเตาแก็สหุงต้มแรงดันสูง KB-5 ที่ใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5-8 กรกฎาคม 2559 จังหวัดสงขลา.

2.2.2 ระดับนานาชาติ

 • Wiwat Apisithpinyo, Tinnakorn Poowadin, Maitree Polsongkram and Preecha Khantikomol. (2015).Effect of Reflective Silencer to Pressure Wave in Exhaust Pipe of 2500 cc Diesel Engine,  The 6th International Conference on Mechanical Engineering.

2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

 • วิทยากร โครงการ “อบรมการขับรถขุดให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา” อบรมให้กับพนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 1” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 2” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “บริการวิชาการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานวิชาชีพเฉพาะแก่บริษัทสงวนวงษ์ จำกัด”เรื่องการใช้ การบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกลหนักที่ถูกต้องและปลอดดภัย ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อบรมให้กับพนักงานบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรมจำกัด จำนวน 30 คน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 3” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักรุ่นที่ 4” อบรมให้กับพนักงานบริษัทไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • วิทยากร โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องจักรกลและระบบราง” อบรมให้กับข้าราชการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • เป็นที่ปรึกษาด้านเครื่องจักรกลหนัก บริษัท singhim Idustrial Agricultural co.,Ltd. อ.เมือง จ.ระยอง ปี พ.ศ. 2555-2560
 • เป็นที่ปรึกษาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง ปี พ.ศ. 2557-2560

Other Members