user-icon

การจัดการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา หน่วยการเรียน
ดูรายละเอียด
user-icon

งานบริการวิชาการ

การฝึกอบรม ให้ความรู้ ซ่อมบำรุง ด้านเครื่องจักรกลหนักและระบบราง
ดูรายละเอียด
user-icon

เว็บบอร์ดเฮฟวี่

ร่วมสนทนา แบ่งปันความรู้ ฝากข้อคำถามฉันท์พี่น้อง
ร่วมพูดคุย

welcome1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักมีลักษณะเป็นการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในสาขาเครื่องจักรกลหนัก
อ่านต่อ

Team-Wiwat-1

รศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2544 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2546 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจังหวัดปทุมธานี 2534 (อส.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทักษะ...

Team-Kitti-2

อาจารย์กิตติ แก้วชาติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2552 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ทักษะ/ความชำนาญพิเศษ 1) เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel...

Team-Teera-1

อาจารย์ธีระ ฮวบขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 ประวัติการศึกษา 2556 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2551 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ 1) กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanical:...

Team-apiwat-1

อาจารย์อภิวัฒน์ เพชรวงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติการศึกษา 2558 (วศ.ม.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2549 (วศ.บ.) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทักษะ / ความชำนาญพิเศษ...

พบกับอาจารย์

ที่จะช่วยสอนในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง